Oog voor kind en Kwaliteit
Locatie Adres

Kinderopvang Dribbel

Lange Kavel 50
7881 LS Emmer-Compascuum
tel. 06 49051216
mail: info@kinderopvangdribbel.nl

Kwaliteit

Kinderopvang Dribbel wil kwaliteit leveren. Om ouders inzicht te geven in onze achterliggende ideeën is een pedagogisch beleidsplan geformuleerd. Doordat de groepsleidsters geheel op de hoogte zijn en blijven van het bestaand pedagogisch beleid van Kinderopvang Dribbel, word er ook naar gewerkt. Ons Pedagogisch beleid ligt voor u ter inzage op de groep. Vraag de leidster er naar! 

Jaarlijkse anonieme tevredenheidenquête

Kinderopvang Dribbel houdt elk jaar, ter afsluiting van het jaar ervoor, een (anonieme) tevredenheidenquête onder alle ouders. Alle antwoorden van ouders worden besproken met het team en de oudercommissie van “Dribbel”. Alle ouders ontvangen hier ook een evaluatie van, welke antwoorden er van ouders binnen zijn gekomen en hoe we iets willen gaan verbeteren en waarom.

‘De geschillencommissie’ voor klachten

Mocht u eens ergens ontevreden over zijn dan kunt u met deze klacht te allen tijde terecht bij  ‘de Geschillencommissie Kinderopvang”. Het telefoonnummer is: 070-3105310. Bij de ingang van de groep vindt u een poster van De Geschillencommissie waarop u alle contactgegevens kunt vinden.

U heeft ook de mogelijkheid om met een klacht naar ons toe te komen. U kunt de klacht dan het beste aan degene vertellen die het aangaat. Wij zoeken dan graag samen met u naar een oplossing. Wij hebben een klachtenformulier die u kunt invullen en inleveren, mocht u de klacht liever niet mondeling doorgeven. Deze formulieren hangen aan het prikbord/magneetbord bij de ingang van de groepen.

We proberen binnen een zeer korte tijd te werken aan de klacht en hopen u weer tevreden te kunnen stellen.

Elk jaar ontvangen wij van de geschillencommissie een jaarverslag die wij openbaar stellen middels nieuwsbrief naar ouders toe. Ook doen wij dit met onze interne klachtenprocedure. Zie onderaan het openbaar jaarverslag klachten van het afgelopen jaar:

Openbaar jaarverslag klachten 2020 ouders en oudercommissie februari 2021

Geschilvrijbrief de geschillencomissie jaar 2020

Respect / Privacy

Ouders/verzorgers kunnen verzekerd zijn van het feit dat er zorgvuldig omgegaan wordt met de persoonlijke gegevens. Dossiervorming met betrekking tot gegevens die het kind of gezinssituatie betreffen wordt voorkomen. De BSO registreert een aantal gegevens van het kind die van belang zijn voor goede opvang of die vereist worden door de GGD. Deze gegevens worden door ouders ingevuld op het inschrijfformulier. Hierbij gaat het om gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld: inentingen, telefonische bereikbaarheid op het werk – en/of privé en een noodnummer. Tevens houden wij voor ieder kind een kindvolgdossier bij. Deze dossiers worden in een afgesloten ruimte bewaard.

Informatie/afspraken

Voor de mondelinge uitwisseling van informatie tussen de ouder(s)/verzorger(s) en BSO Sport & spel wordt van de volgende middelen gebruik gemaakt:
* Intakegesprek voor de definitieve plaatsing van het(de) kind(eren);

* (korte) gesprekken tussen pedagogisch medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) op het moment dat de kinderen opgehaald worden;

* Individuele afspraken op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) op op verzoek van de pedagogisch medewerkers.

 

Voor het periodiek geven van informatie aan de ouder(s)/verzorger(s) worden de volgende middelen gebruikt:

* 4 kwartaalnieuwsbrieven per jaar

* Informatieve/ mededelingen per mail met activiteiten die niet mee zijn gegaan in de kwartaalnieuwsbrief.

* Informatie op het mededelingenbord bij de ingang van de locatie (indien aanwezig).

Kind volgsysteem

Kinderopvang Dribbel vult elk jaar op een vaste tijdstip de observatieformulieren in door elk kind gericht te observeren. Deze formulieren zijn aangepast op leeftijd. Na tijd houden wij onze jaarlijkse 10 minuten gesprekken voor ouders. Alle ouders worden uitgenodigd om langs te komen waar we de ontwikkeling bespreken van hun kind.

Brede school

Ook hebben wij diverse samenwerkingsverbanden met o.a. basisscholen, Icare, GGD, de gemeente en nog veel meer. Daarnaast leveren wij een actieve bijdrage aan de Brede School Emmer-Compascuum. Zo zetten wij o.a. grote activiteiten van top tot teen op. Door onze input hierin te leveren, kunnen wij ouders en kinderen ook veel aan extra activiteiten aanbieden waar kinderen vaak gratis aan kunnen deelnemen. Hier komt twee keer per jaar een brede school –ladder van uit die rondgaat op basisscholen en kinderdagverblijven.

Overdracht basisschool/overdrachtsformulier

Wij zorgen bij overgang van KDV-kind naar basisschool voor een goede overdracht naar de basisschool. Wij vullen een maand voordat het kind de KDV groep zal gaan verlaten, het overdrachtsformulier in en na ondertekening ouders, sturen wij deze per post op naar de basisschool. Indien de basisschool in eigen dorp plaatsvindt, vindt er meestal ook nog persoonlijke overdracht plaats met de leerkracht. Samen wordt er op deze manier blijvend gewerkt aan het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van onze hele kinderopvang!

Brandveiligheid/GGD

Wij werken volgens de normen en vereisten van de gemeentelijke verordening kinderopvang van de gemeente Emmen en beschikt derhalve over de vereiste vergunning. Daarnaast voldoet Dribbel ook aan de richtlijnen van de GGD en zijn gebouw en ruimten goedgekeurd door de brandweer. Aangezien “Dribbel” geregistreerd staat bij het register kinderopvang van de gemeente Emmen, kunnen ouders via de belastingdienst een gedeelte van de kinderopvangkosten terugkrijgen. U kunt deze belastingpapieren voor tegemoetkoming van de kinderopvangkosten, downloaden van de website van de belastingdienst (aanvraag kinderopvangtoeslag- formulieren)

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

VVE is voor veel kinderen belangrijk, en houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s. Met voorschoolse educatie stimuleren we de ontwikkeling van kinderen zodanig dat de kinderen nog beter voorbereid naar school gaan. Bij de Dribbel groep, wordt gewerkt met VVE programma “Puk en Ko. Met Puk en Ko krijgen de kinderen aan de hand van de vrolijk gekleurde handpop “Puk”, spelenderwijs een extra stimulans op het gebied van taal, rekenen en in de omgang naar elkaar. Dit is leuk en uitdagend voor de kinderen en helpt met een goede start op de basisschool.